face face

FAQ

Jaké jsou požadavky na parkovací hodiny / parkovací kotouč v Německu? Děláme na jednom projektu a nedaří se nám najít přesné informace o požadavcích na ty hodiny (jde nám hlavně o rozměr, tvar a povinné prvky).

V Německu je přesně definovaná velikost parkovacího kotouče i jeho vzhled. Velikost musí být 150x110mm.    

Jak mají jednotlivé členské země EU ošetřeny doporučení EK na umožnění řízení skútru s objemem do 125 ccm s variátorem s řidičským oprávněním skupiny B? U nás je to ošetřeno harmonizačním kódem v ŘP, který mne opravňuje řídit toto vozidlo pouze na území

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje automaticky k řízení vozidel zařazených do skupiny AM (motocykly s konstrukční rychlostí 45 km/h) – zápis v ŘP. Co se týče řízení motocyklu skupiny A1 s automatickou převodovkou za předpokladu držení skupiny B, jak zmiňuje tazatel, tak zápis pomocí harmonizačního kódu do ŘP se neprovádí. Toto doporučení (pravidlo) platí jen pro Českou republiku. Ostatní státy si toto doporučení různými formami omezují, nebo na něj vůbec nepřistoupili. Pokud je nám dobře známo, tak na podobnou formu, jako v ČR přistoupili na Slovensku či v Itálii, avšak s doplňujícími podmínkami, jako je například držení řidičského průkazu skupiny B po nějakou dobu. Při výjezdu do zahraničí je zapotřebí zjistit přesné podmínky dané země, jinak hrozí řidičům při řízení takového typu motocyklu sankce.  

V roce 2009 jsem zakoupil nový motocykl Yamasaki 125 choper, se kterým jsem bez problémů absolvoval tři technické kontroly. Motocykl je identifikovaný výrobním číslem vyraženým na rámu. Letos jsem byl v motoservisu upozorněn, že pro úspěšné absolvování ST

Povinný štítek výrobce vozidla musí být podle směrnice 93/34/EHS. Náležitosti štítku i vzor najdete  v uvedené směrnici. 2. ŠTÍTEK S ÚDAJI VÝROBCE 2.1 Štítek s údaji výrobce podle vzoru v dodatku 1 se trvale upevní na snadno přístupném místě k části, která se během normálního používání nevyměňuje; štítek musí být snadno čitelný a musí na něm být nesmazatelně uvedeny následující údaje v tomto pořadí: 2.1.1 název výrobce; 2.1.2 značka schválení typu podle článku 8 směrnice Rady 92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových vozidel; 2.1.3 identifikační číslo vozidla (VIN); 2.1.4 hladina akustického tlaku stojícího vozidla: … dB(A) při … ot/min.      Na zastoupení značky v ČR lze požádat o vydání duplikátu štítku, ale nevíme, zda Vám vyhoví. Každý zástupce zahraničního výrobce to má s vydáváním duplikátů štítků jinak.    YAMASAKI typ YM150T, YM50QT-C, YM125T-U, YM50GYS, YM125-3,YM150-A LC Explorer Trading Co., Ltd. s.r.o. Areál Tatry 1445/2; 742 21  KOPŘIVNICE     597 471 370 597 471 370   Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd. CN YAMASAKI typ YM50QT, YM125T-U, LA, LC Václav Kohout Vrutice 75; 411 47  POLEPY prodej@kohout-moto.com   416 787 119   Václav KOHOUT Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd. CN YAMASAKI YM50QTD-2 LA ERISO spol. s r.o. Havlíčkovo nám. 9; 675 64 Jemnice     568 450 425     Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd. CN  

Dobrý den, vlastním Fiat Doblo, který má v technickém průkazu označení nákladní automobil N1. V televizi jsem zaslechl, že vozy s označením N1 mají zákaz vjezdu do Vídně, přes kterou s tímto vozem jsme léta bez problémů projížděli. Prosím o radu, co je nu

Vozidla kategorie N (N1, N2 i N3) musí od 1. ledna 2015 být označena ekologickou plaketou pro vjezd do Vídně a části Dolnorakouska. Vozidla, která nesplní ani normu EURO 0 nebo EURO 1, mají vjezd zcela zakázán. Od 1. ledna 2016 se zákaz rozšířil i na vozidla nesplňující normu EURO 2. Pokud jde o vozidlo Fiat Doblo, to zřejmě již bude s naftovým motorem splňovat alespoň normu EURO 3, podrobnosti nicméně naleznete v technickém průkazu Vašeho vozidla. Cena ekologické plakety je 2,50 EUR, jejich vzory podle emisních kategorií stanoví příslušné rakouské nařízení viz: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm er=20007781. Pro úplnost lze dodat, že německé ekologické plakety v Rakousku nejsou uznávány. V podrobnostech lze odkázat na http://www.dekra-automobil.cz/index.php?file=ek_plaketa_rakousko.php.    

Mám dotaz ohledně přepravy koní. Jaké jsou zde stanoveny podmínky? Zejména mi jde o přestávky a odpočinky koní.

Povinné přestávky platí individuálně podle druhu přepravovaného zvířete a jeho stavu. Obecně platí tyto podmínky (čl. 3 nařízení ES č. 3/2005): a) předem byla učiněna všechna nezbytná opatření, aby se minimalizovala délka trvání cesty a uspokojily potřeby zvířat během cesty; b) zvířata jsou způsobilá pro přepravu; c) dopravní prostředky jsou navrženy, konstruovány, udržovány a provozovány tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a byla zajištěna jejich bezpečnost; d) zařízení k nakládce a vykládce jsou navržena, konstruována, udržována a provozována tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a byla zajištěna jejich bezpečnost; e) personál, který zachází se zvířaty, absolvoval školení nebo je kvalifikován pro tento účel a své úkoly plní bez použití násilí nebo jiných metod, které mohou přivodit zbytečný strach, zranění nebo utrpení; f) přeprava se uskutečňuje do místa určení bez prodlení a pravidelně se kontrolují a náležitě zajišťují dobré životní podmínky zvířat; g) pro zvířata je zajištěna dostatečná plocha a výška přiměřená jejich vzrůstu a zamýšlené cestě; h) zvířata musí být napojena a nakrmena a musí jim být poskytnut odpočinek ve vhodných odstupech a v kvalitě a množství odpovídajícím druhu zvířat a jejich vzrůstu. Je nanejvýš pravděpodobné, že dodrží-li se přestávky platné pro řidiče, bude to vyhovovat i pro koně.

Dočetl jsem se na Seznamu o problematice výstražné desky na nosič kol, na kouli či zadních oknech. Napsalo se na 'tvrdo' že je v Rakousku povinná. Ale jaká je povinná? Našel jsem několik odkazů a vypodobení desek. Upřesněte, prosím tento problém. Kde je

Povinnost použití výstražné desky v Rakousku nastává v případě, pokud nosič s jízdními koly přesahuje v podélném směru 1 m od zadní části vozidla. Je možné využít šrafovanou desku o rozměrech 50x50 cm, která je dostupná na různých e-shopech a je v jiném způsobu provedení než například při jízdě do Itálie a Španělska (jiný počet a šířka červených pruhů, kulatá odrazka v rozích desky). V těchto destinacích je povinná deska o rozměrech 50 x 50 cm při jízdě s jízdními koly na tažném zařízení nebo na držáku za karavanem při jakémkoliv přesahu. Nutnou podotknout, že použití výstražné desky při přesahu jednoho metru je správné ve všech zemí EU. Záleží na kontrolních orgánech, jak k této záležitosti přistupují. Upozorňujeme, že specifické je Slovensko, kde se vyžaduje její použití při přesahu již nad 40 cm. Deska se uchycuje přímo na rámy přepravovaných kol. Pokud navíc jedete do Itálie s jízdními koly a máte je na tažném zařízení nebo na držáku za karavanem, musíte mít šrafovanou desku o rozměrech 50 x 50 cm.

Dovoluji si obrátit se na Vás na základě čtenářského podnětu s dotazem, zda by Vaším prostřednictvím bylo možno získat vyjádření k údajným problémům s dopravním značením kolem pražských výkopů a míst s dopravním omezením. Konkrétně jde o používání dopravn

Na úvod bychom k tomuto tématu uvedli, že základní způsob umístění na pozemních komunikacích a provedení směrovacích desek 4a-d uvádí předpis 'TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích'. Tyto desky jsou v zákoně 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích definovány jako dopravní zařízení, které doplňuje dopravní značky a světelné a akustické signály, usměrňuje provoz na pozemních komunikacích a ochraňuje účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pokud se řidič neřídí tímto dopravním zařízením, dopouští se přestupku, za který hrozí sankce do 2500 Kč v blokovém řízení, od 2500 do 5000 Kč ve správním řízení dle zákona 361/2006 Sb. §125c o provozu na pozemních komunikacích. Nyní postupně a konkrétněji k Vašemu dotazu: Je pravdou, že „nešvar“ špatného umístění z hlediska směru šipek směrovací desky se vyskytuje prakticky po celé ČR a je to způsobeno zřejmě neznalostí významu či nedbalostí konkrétních pracovníků, kteří desky rozmísťují. Často to může způsobovat zmatky a opožděné reakce na změnu směru jízdy, protože například první desky v řadě mohou být naopak. Pokud se opravdu nejedná na první pohled o jasnou situaci (např. usměrnění provozu v případě opravy pravého okraje komunikace, kanalizace apod.) Co se týče zmiňovaného přikázaného směru jízdy, tak tato značka by opravdu měla být u rozsáhlejších usměrnění provozu doplněna, kde s největší pravděpodobností je zaručena správnost umístění z hlediska směru a prakticky to nebude způsobovat žádné problémy a řidič se musí řídit touto dopravní značkou bez ohledu na špatně ukazující šipky na směrovací desce. Pokud jsou k dispozici pouze tabule dopravního zařízení, tak opravdu řidič musí kvalifikovaně odhadnout u méně jasných usměrnění a pochybnostech o směru šipek, zda je průjezd bezpečný a zda nehrozí například vjetí do protisměru. Nicméně nutno podotknout, že na pozemních komunikacích je možné se setkat s deskou, která umožňuje oboustranné usměrnění (4c). Je velice nepravděpodobná sankce řidiče dle zákona 361/2006 Sb. §125c, v případě, že zvolí správnou stranu průjezdu s ohledem na bezpečnost silničního provozu, který se bude lišit od směru usměrnění na dopravním zařízení (chybně). V případě, že řidič bude dodržovat usměrnění provozu dle dopravního zařízení, které bude chybné a dojde například k dopravní nehodě. Bude se celá záležitost jistě prošetřovat a prokazovat zavinění se zapojením i příslušných správních orgánů či vlastníka komunikace, kteří rozhodují stanoveným postupem o umístění dopravního značení.  Domníváme se, že kontroly řidičů při průjezdu těmito značenými úseky nejsou cílené a nijak zvláště zaměřené. Nicméně pokud příslušný dohled nad bezpečností silničního provozu (nejčastěji příslušníci PČR) zaznamenají nějaký rozpor ve značení, jistě to ohlásí dotčenému orgánu, tak aby byla zaručena bezpečnost všech účastníků silničního provozu.  

Platí dálniční známka pro vozidlo N1 do 3,5 tuny také pro připojený vlek, i když celá jízdní souprava s vlekem váží nad 3,5 tuny? Nemusíme tedy platit mýtné, pokud celá jízdní souprava váží nad 3,5 tuny?

Ano potvrzujeme informaci, že v takovém případě nemusíte platit mýtné a dálniční známka bude dostačující. Rozhodující je statut vozidla, za kterým je připojen vlek.

Velmi pozorně jsem přečetl Vaše články, zabývající se problematikou STK a motocyklů. Přesto se nedokáži úplně zorientovat a chtěl bych tímto poprosit o odbornou radu. Jedná se o tento problém: osazení motocyklu Honda NX 650 RD 02 univerzální maskou s homo

K tomuto tématu Vám sdělujeme, že bude záležet na konkrétním technikovi STK, jak univerzální masku s homologací posoudí. Pokud bude výsledný stav s touto maskou například překračovat rozměry motocyklu jinak než v případě originálu apod., tak by problémy nastat mohly.  Nicméně z tohoto úhlu pohledu se proto na STK jezdí, aby technik reálně posoudil tuto náhradu a vyjádřil se k ní. Přesto si troufneme tvrdit, že pokud se dodrží základní technické podmínky a maska nebude anomální od originální a podpoříte to samozřejmě díly s homologací pro silniční provoz, tak by problém být neměl. Avšak jisté riziko zde je, protože záleží na reálné výsledné podobě a lidském faktoru při posuzování.

Jak mají jednotlivé členské země EU ošetřeny doporučení EK na umožnění řízení skútru s objemem do 125 ccm s variátorem s řidičským oprávněním skupiny B. U nás je to ošetřeno harmonizačním kódem v ŘP, který mne opravňuje řídit toto vozidlo pouze na území

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje automaticky k řízení vozidel zařazených do skupiny AM (motocykly s konstrukční rychlostí 45 km/h) – zápis v ŘP. Co se týče řízení motocyklu skupiny A1 s automatickou převodovkou za předpokladu držení skupiny B, jak zmiňujete, tak zápis pomoc harmonizačního kódu do ŘP se neprovádí. Toto doporučení (pravidlo) platí jen pro Českou republiku. Ostatní státy si toto doporučení různými formami omezují, nebo na něj vůbec nepřistoupili. Pokud je nám dobře známo, tak na podobnou formu, jako v ČR přistoupili na Slovensku či v Itálii, avšak s doplňujícími podmínkami, jako je například držení řidičského průkazu skupiny B po nějakou dobu. Při výjezdu do zahraničí je zapotřebí zjistit přesné podmínky dané země, jinak hrozí řidičům při řízení takového typu motocyklu sankce.  

Obrátil se na nás německý motorkář a chystá se do ČR s motorkou, na které je připojena sajdkara, ve které by chtěl přepravovat dítě. Existuji v českém zákoně nějaké specifikace ohledně přepravy tohoto typu? Stáří, výška dítěte atp.?

V českém zákoně o provozu na pozemních komunikacích se přesně tento druh přepravy osoby neuvádí. Pouze v § 7 zákona 361/2000 Sb. je ustanovení, že řidič nesmí na druhém sedadle motocyklu přepravovat osobu mladší 12 let. Doporučujeme minimálně dodržet tuto podmínku a samozřejmě za předpokladu použití ochranné přilby schváleného typu podle zvláštního právního předpisu, kterou musí mít spolucestující řádně připevněnou na hlavě. Dále by neměly být překročeny hmotnostní limity stanovené pro přepravu osob zákonem o provozu na pozemních komunikacích a zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Za jakých podmínek lze získat řidičský průkaz C u 19-ti letého syna? U bezpečnostních složek a armády nepracuje, běžný řidičák má rok. A dále, zda víte, jak to chodí v tomto případě v Německu.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích uvádí, že řidičské oprávnění skupiny C, lze udělit osobě od 21 let. Nicméně řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, pokud během výcviku zároveň žák absolvuje vstupní profesní školení v rozsahu 280 hodin. Tato skutečnost je samozřejmě finančně náročnější a konkrétní ceník Vám nabídne autoškola ve Vašem regionu. Řidičské oprávnění skupiny C udělené v ČR opravňuje k řízení vozidel v ostatních zemí EU. Co se týče udělení řidičského oprávnění v jiných zemí, musí mít dotyčná osoba v dané zemi obvyklé bydliště nebo například v této zemi studovat.

Jedeme do Rakouska a Slovinska a dočetla jsem se, že děti (9 a 6 let)mohou cestovat na občanský průkaz. Jaké cestovní dokladu potřebujeme?

Od 1. ledna 2012 existuje možnost požádání o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let. Pro vycestování do států EU je cestovním dokladem cestovní pas i občanský průkaz. Co se týče zápisu dětí do cestovního dokladů rodičů, tak tato možnost skončila rokem 2012. Když to celé shrneme, tak máte u svých dětí možnost o vydání občanských průkazů nebo cestovní dokladů.

Znáte konkrétní podmínky pro přepravu psů v kabině osobního vozidla na území Rakouska příp. Německa. Je postačující speciální postroj s uchycením do zámku bezpečnostního pásu nebo je nutná přepravka? Jedná se o malé plemeno.

V Rakousku ani Německu neplatí žádný speciální zákon, který nařizuje konkrétní podmínky přepravy psů v autě. Nicméně jde o bezpečnost posádky vozidla a psa, proto se domácí mazlíčci považují za „náklad“. Proto při silniční kontrole tamní policisté posuzují, zda jsou mazlíčci nějakým způsobem zajištěni – přepravní box nebo například zmiňovaný postroj s uchycením do pásu.  Na Vaši otázku tedy sděluji, že speciální postroj s uchycením do zámku bezpečnostního pásu bude dostačující za podmínky, že postroj je homologovaný a dodržíte pokyny výrobce.   Pokud byste použil přepravní box, tak je nevhodné ji umístit na volno na sedačku – v tuto chvíli by to pro Vás a psa bylo stejně nebezpečné. Přepravní box by měl být třeba umístěn, tak aby byl zajištěn tvarový styk tzn. například na zem za sedačku nebo do kufru a uchytit například popruhy.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na označení zadního světla na motorku. Mám MZ 250. Na originálu je označení E 15 v kroužku a pod ním číslo 50 R. Je to sdružené světlo. Nahradil jsem ho sdruženým světlem (obrysové + brzdové) s osvětlením SPZ kulatého tvaru

Podle našeho názoru, se jedná o označení zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny, a zařízení k osvětlení zadní registrační tabulky pro vozidla kategorie L a toto označení by mělo být dostatečné, což lze doložit EHK č. 50, bod 5.5..   Otázkou je, zda technikovi chyběla pouze označení jednotlivých svítilen, nebo tam bylo špatně ještě něco dalšího.